อำนาจหน้าที่

กลุ่มช่างกล มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และวางแผนการซ่อมบำรุงเรือ/รถขุด เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การขุดลอก

2.ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงทางเทคนิค

3.วางแผน ดำเนินการจัดหาอะไหล่ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การขุดลอก

4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

วันที่:08 กันยายน 2564

เข้าชม:

Post View : 100

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin